2017-11-17

මගෙ හීන ලොවේ නුබ

නුබෙ සොදුරු රුවේ සිත්තම් මාගේ දෑසෙ මැවෙනවා...
මැනිකෙ මගේ දුරක උනත් දුවලා එන්න හිතෙනවා...
ඔය මිහිරි වදන් හදවත එතිලා ගීත ගයනවා..
මගෙ හීන ලොවේ නුබ සැමදා පෙම් රැගුම් රගනවා..

No comments:

Post a Comment